Historie Zuidlaren

Historie Zuidlaren

1. De eerste bewoners

Het zal altijd wel een geheim blijven hoe onze voorouders zo’n 5000 jaar geleden in staat zijn geweest deze stenen, die natuurlijk in de omgeving werden aangetroffen, op elkaar te kri­jgen. Hefbomen en rollen van eikenhout zullen ongetwijfeld grote diensten hebben bewezen. In de omgeving van Zuidlaren kun je op een wandeling nog wel eens een hunebed ontdekken. Nog steeds vind je in de tuinen van de Zuidlaarders stenen uit de omgeving (veldkeien).

2. De Hervormde kerk

Het eerst kerk­gebouw was van hout en is als gevolg daar­van afge­brand in het jaar 1232. De stad-Gronin­gers overvielen toen het dorp op de marktdag en brandden het dorp tot op de grond toe af. Als er in Zuidlaren de jaarlijkse paa­r­denmarkt wordt gehouden komen de Gro­nin­gers nog in grote getale daar naar toe, uiter­aard met goede bedoelingen. Toch is er dan ex­tra poli­tieversterking. De kerk werd in de­zelfde eeuw weer in steen her­bouwd. Vervol­gens gehavend door plunde­rende leger­benden. Om­streeks…

3. Het stroomdallandschap van de Drentsche Aa

Drenthe is de provincie met het grootst aan­tal kilometers fietspa­den. Zij slinge­ren zich door bos­sen, vennen en moerassen, afge­wisseld door oude landbouwgron­den, de zogenaamde enken of esgronden. Al fietsend of wande­lend staat men met verwonde­ring stil bij het mooi­ste na­tuur­reser­vaat van Neder­land, het stroomdal van de Drentsche Aa. Al meanderend stroomt zij door een gebied dat zoveel mogelijk ongerept wordt gela­ten. Hier bevinden zich de oude weide­gronden, die in elk jaargetij­de ver­anderen van kleur. Zeld­za­me plan­ten bijvoorbeeld de orchi­deeën en…

4. Laarwoud

Een aantal administratieve sectoren van de Gemeente Tynaarlo, waar Zuidlaren samen met de eerdere gemeenten Eelde-Paterswolde en Vries sinds de gemeentelijke herindeling d.d. 1-1-1998 deel van uitmaakt, werd ondergebracht in Laarwoud. Na de opening van een nieuw gemeentehuis in het dorp Vries, is de havezate echter in particuliere handen overgegaan. De havezate Laar­woud werd in 1915 door de toenmalige gemeente Zuidlaren aangekocht en diende als burgemeesterswoning tot 1946. In dat jaar werd het gebouw, dat door de Duitsers uitgewoond was,…

5. Dennenoord (Lentis)

Zuidlaren heeft een psychiatrische inrichting, thans Lentis geheten. Eerder luidde de naam GGz (Geestelijke Gezondheidszorg) Groningen locatie Zuidlaren. De historische naam is echter “Denne­noord”, een naam die nog door veel Zuidlaarders wordt gebezigd.­­ Lentis is een groot complex met veel voorzieningen zoals werkplaatsen en een medisch cen­trum dat ook voor de inwoners van Zuidlaren onder­zoek ver­richt. De gebouwen liggen verspreid op een oppervlakte van enke­le hectares groot. Het geheel heeft een parkachtig aanzien met enkele percelen ongerept bos. Het is…

6. Zuidlaren

Zuid­laren is vooral b­ekend door de groot­ste paarden­markt van Europa, die elk jaar op de derde dinsdag van oktober p­laats v­indt. Het dorp wordt geka­rakteri­seerd door tien brinken, w­aarvan de hoge eiken de in­druk wek­ken dat het bos zich hier voort­z­et.