2. De Hervormde kerk

2. De Hervormde kerk

Het eerst kerk­gebouw was van hout en is als gevolg daar­van afge­brand in het jaar 1232. De stad-Gronin­gers overvielen toen het dorp op de marktdag en brandden het dorp tot op de grond toe af. Als er in Zuidlaren de jaarlijkse paa­r­denmarkt wordt gehouden komen de Gro­nin­gers nog in grote getale daar naar toe, uiter­aard met goede bedoelingen. Toch is er dan ex­tra poli­tieversterking. De kerk werd in de­zelfde eeuw weer in steen her­bouwd. Vervol­gens gehavend door plunde­rende leger­benden. Om­streeks 1600 had Zuidla­ren nog geen ei­gen dominee, pas­toor en school­mees­ter. Nog in 1631 waren er geen ou­derlingen en diakenen.

Van de kerk te Zuidlaren stamt de toren, even­als het schip uit ca. 1300. Beide zijn echter sterk gewij­zigd. Het hogere goti­sche koor stamt uit de 15e eeuw.